Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. mint a www.vulkanfurdo.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalról elérhető szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket.
Ez a tájékoztató tartalmazza a Weboldal használati feltételeit, melyeket a használat tényével a Látogató elfogad, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig azt.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. („Adatkezelő”)

Székhelye: 9500 Celldömölk, Sport u. 8.
Cégjegyzékszáma: 18-08-111158
E-mail címe: muszak@vulkanfurdo.hu Telefonszáma: 06/95/525-070

Az Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhető el.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész).
 • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).

I. A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL A WEBOLDAL SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE SORÁN KIFEJEZETTEN MEGADOTT ADATOK

1.) Az Adatkezelő által bekért személyes adatok köre

A „Kapcsolatfelvételi űrlap” funkció alatt

A Látogató a „Kapcsolatfelvételi űrlap” segítségével üzenetet küldhet a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft.-nek. Az űrlap kitöltésekor a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • név*
 • cím
 • telefonszám*
 • e-mail cím*

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés a fentiekben felsorolt adatokon kívül kiterjed minden egyéb, a Látogató és a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. között a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft. szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan létrejövő szerződésben rögzített adatra, valamint a Látogató által a jogviszony fennállása alatt, ahhoz kapcsolódóan szolgáltatott adatra.

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához, a Weboldalon keresztül a Látogató és az Adatkezelő között létrejött szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez és jogosultságok érvényesítéséhez használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • hírlevél kiküldése, amennyiben a Látogató ezt kifejezetten kéri, a hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve amíg a Látogató nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Weboldal 1.) pontban írt szolgáltatásainak igénybevétele során a vonatkozó pipálós mező bejelölésével a Látogatók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Látogató jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

A Látogatók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő jogosult.

5.) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a Látogató kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a muszak@vulkanfurdo.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 9500 Celldömölk, Sport u. 8., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül írásban válaszol.

Látogató jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) a fenti módon. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Látogató a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a fent írt módon és elérhetőségeken, ingyenesen. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről. Zárolás esetén a zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Látogató helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Látogató a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
  kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Látogató az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Látogató – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

II. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN EGYÉBKÉNT GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

Az Adatkezelő által gyűjtött információk köre

Amennyiben a Látogató a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Látogatóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Látogató személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Látogató hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Látogató bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Látogató külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Látogató ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Cookiek

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a

Látogató számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.
Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Látogató korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Látogatónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie- jait is letilthatják.
A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelm i előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Látogató azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Amennyiben Látogató nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

III.) LINKEK

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

IV.) ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Látogatók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő valamint az érintett alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást

Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

A Látogató elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

V.) Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a muszak@vulkanfurdo.hu e-mail címre, vagy a Vulkán Gyógy és Élményfürdő Üzemeltető Kft. 9500 Celldömölk Sport u. 8. postai címre.
A személyes adatok védelméhez való jog megsértése esetén Látogató az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi

Erzsébet fasor 22/C.)

 • az erre illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróságnál.

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Celldömölk, 2018. május 24.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft.

Adatkezelő

Tünetkereső

A gyógyvíz rengeteg egészségügyi probléma kezelésében segít!

Széchenyi 2020